فولكس بي تل

قیمت های اجاره فولكس بي تل

قیمت روزانه : 700 هزار تومان

قیمت هفتگی : 4,5 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  15 میلیون تومان