هیوندای جنسیس

قیمت های اجاره جنسیس

قیمت روزانه : 450 هزار تومان

قیمت هفتگی : 2,8 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  11 میلیون تومان