هیوندای توسان

قیمت اجاره هیوندای توسان

قیمت اجاره روزانه: 500 هزار تومان

قیمت اجاره هفتگی: 3,2 میلیون تومان

قیمت اجاره ماهانه: 12 میلیون تومان